социология языка, sociology of language, системно-функциональная лингвистика, systemic functional linguistics, социология управления, sociology of management, дискурс-анализ, CDA, теория кодов легитимации, LCT, Vygotsky, социально-культурная теория Выготского, социальная теория управляемости, social theory of manageability

Аспирантура по лингвистике с полным финансированием

Cardiff Universitycid:image003.png@01D1AC4C.8E838150

PhD in Applied Linguistics

 

Cardiff University – School of English, Communication and Philosophy and School of Computer Sciences (ENCAP)

Applications are invited for a fully funded PhD studentship as part of an inter-disciplinary and multi-institutional project that is creating a large-scale, open-source corpus of contemporary Welsh language (CorCenCC: http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/). The project aims to redefine the scope, design and infrastructure of corpus development methodology, and to create a major Welsh language resource for use in community, commercial, educational and governmental settings.

The successful applicant will be working with teams of computer scientists and applied linguists. Excellent communication skills and the ability to meet deadlines are essential, and knowledge of Welsh is desirable. The post holder will work with a team of computing experts who are focusing on constructing a tagset, crowdsourcing application, digital pedagogic toolkit and digital corpus infrastructure. Relevant technical expertise is essential, and experience of quantitative and computational data analysis using concordancing software will be advantageous.

This student will be part of the CorCenCC team, contributing to developments on the project. The specific topic to be researched by the successful candidate will be negotiated once they are in post. For more information see: http://courses.cardiff.ac.uk/funding/R2765.html

Cardiff Universitycid:image003.png@01D1AC4C.8E838150

PhD mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol

 

Prifysgol Caerdydd – Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac Ysgol Cyfrifiadureg (ENCAP)

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth PhD a gyllidir yn llawn sy’n rhan o brosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol sy’n creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC: http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/)). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal â chreu adnodd Cymraeg o bwys i’w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda thimau o wyddonwyr cyfrifiadurol ac ieithyddion cymhwysol. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i fodloni terfynau amser yn hanfodol, ac mae gwybodaeth am y Gymraeg yn ddymunol. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thîm o arbenigwyr cyfrifiadura sy’n canolbwyntio ar adeiladu tagset, cais cymorth torfol, pecyn cymorth addysgeg ddigidol a seilwaith corpws digidol. Mae arbenigedd technegol perthnasol yn hanfodol, a byddai profiad o ddadansoddi data meintiol a chyfrifiadurol â meddalwedd mynegeiriau yn fanteisiol.

Bydd y myfyriwr hwn yn rhan o dîm y CorCenCC, yn cyfrannu at ddatblygiadau ar y prosiect. Bydd y pwnc penodol a fydd yn destun ymchwil gan yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei drafod pan fydd yn y swydd. Am ragor o wybodaeth ewch i: http://courses.cardiff.ac.uk/funding/R2765.html

Leave a Reply

Войти с помощью: 
Персональный мультилингвальный блог, посвященный междисциплинарному взаимодействию социологии, лингвистики и менеджмента. Блог содержит информацию о научных мероприятиях и междисциплинарных дискуссиях. При цитировании активная гиперссылка обязательна. ©Mariia Rubtcova, 2009-2016